Obsługa celna, agencja celna, usługi przy eksporcie i imporcie

Agencja celna jest to nic innego, jak pośrednik między konkretnym przedsiębiorcom, a Urzędem Celnym. Dzięki Agencji celnej można uzyskać pomoc przy dopełnianiu szeregu różnorodnych formalności. Warto jednak pamiętać, iż agent celny nie jest funkcjonariuszem, tylko opiera swoją pracę na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Ważną informacją jest również to, że Agencja celna powstała w 1991 roku, a stało się to mocy nowelizacji kodeksu cywilnego. Instytucja taka zajmuje się przede wszystkim ścisłą współpracą z różnymi przedsiębiorstwami, które świadczą swe usługi z zakresu przewozu towarów do Polski oraz ich wywozu z naszego kraju.

Agencja podlega również odpowiedniej kontroli, aby wszystkie czynności przez nią wykonywane odbywały się zgodnie z prawem. Organem sprawującym nadzór jest Najwyższa Izba Kontroli. Pełni ona swój nadzór nie tylko nad składami celnymi, ale również wszystkimi agencjami celnymi. 

Obsługa celna

Obsługa celna jest to w szczególności zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Podczas niej dochodzi również do pobierania cła oraz podatku od przedsiębiorców. Natomiast szereg tych czynności jest o wiele bardziej rozbudowany w zależności od sytuacji, jaka tego wymaga. Czynności te uwarunkowane są przez zasady postępowania celnego. 

Usługi przy eksporcie i imporcie

W przypadku, gdy towary są eksportowane lub importowane na teren państw Unii Europejskiej to z tego tytułu nie są pobierane żadne opłaty w postaci cła. Każdy towar, który jest importowany do Unii Europejskiej spoza tego obszaru musi zostać poddany obsłudze celnej.