Certyfikat Breeam. Zrównoważona ocena z punktu widzenia środowiska

Zrównoważony rozwój, jest pojęciem związanym z ekologią, która przestrzega wartości zbliżonych do tych, jakie w sposób bezpośredni, łączą się z zachowaniem równowagi, wrażliwym na zmiany bilansem oraz stabilnym progresem, otaczającego nas środowiska.

Środowisko to, nie wiąże się współcześnie, jedynie z zasobami naturalnymi, jakimi są lasy, morza, pustynie czy sama ziemia. Ze względu na dynamiczny rozwój cywilizacji oraz charakterystyczny dla gatunku ludzkiego dorobek technologiczny, naszym naturalnym środowiskiem, stały się wszystkie elementy, które decydują o jakości i wartości otoczenia, jakie związane jest z naszą, codzienną egzystencją.

EKOLOGICZNA KONTROLA PRZESTRZENI I INFRASTRUKTURY

Certyfikat BREEAM https://jw-a.pl/certyfikat-breeam/, zwane inaczej, lub doprecyzowując z angielskiego: Building Research Establishment Environmental Assessment Method, został powołany do życia, w celu umożliwienia, dokonania właściwej oraz poprawnej oceny rozwoju infrastruktury, planowania projektów i budowy nieruchomości w Europie. Norma, jaką posługuje się certyfikat, została oficjalnie zatwierdzona pod koniec lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku a za jej twórców, uznawana jest grupa osób, skupionych wokół brytyjskiej organizacji BRE.

Metoda ta, przede wszystkim, ocenia budynki pod kątem, zachowanej przez nie ekologiczności i stanu zbilansowanej równowagi pomiędzy nimi a otaczającym je środowiskiem naturalnym. Zgodnie z wytycznymi certyfikatu BREEAM, kontroli zostaje poddany także sam proces nakładczy, a inwestorzy mogą zyskać pewność, że finansowany przez nich projekt budowlany, jest skutecznie zarządzany i nie przynosi szkody środowisku.

WYTYCZNE CERTYFIKATU BREEAM

Jakie znaczenie ukryte jest pod słowem certyfikat? Jest to rodzaj dokumentu, który potwierdza zgodność danego produktu czy też obiektu z jego właściwościami przewidzianymi przez producenta i przebieg procesu produkcyjnego. Stąd za typ certyfikatu, uznać możemy także świadectwo wzorcowania. Jakie znaczenie ma ekologia, jeśli chodzi o certyfikat BREEAM?

Jest ona głównym narzędziem kontroli i zarazem wytyczną, decydującą o tym, czy dana nieruchomość, będzie mogła być wybudowana na przeznaczonym do tego terenie i czy związane z nią projekty oraz plany budowy, nie naruszają w sposób ewidentny, zasad funkcjonowania środowiska naturalnego.